Social Icons

3 Απριλίου 2013

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ


Καλώς ήρθατε,

Οι έννοιες  της ποιότητας και της αξιολόγησης των υπηρεσιών είναι συνυφασμένες και θα πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση για την λειτουργία κάθε υπηρεσίας ψυχικής υγείας. 

«Στη φροντίδα της ψυχικής υγείας, η ποιότητα είναι ένα μέτρο του κατά πόσον οι υπηρεσίες αυξάνουν την πιθανότητα επιθυμητών εκβάσεων και του κατά πόσον ακολουθούν σύγχρονες πρακτικές, οι οποίες βασίζονται σε στοιχεία.


Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει δύο σκέλη. Όσον αφορά στα άτομα με ψυχικές διαταραχές, τις οικογένειες τους και τον πληθυσμό συνολικά, δίνει έμφαση στο ότι οι υπηρεσίες πρέπει να επιτυγχάνουν θετικές εκβάσεις. Όσον αφορά στους εργαζόμενους στην υγεία και τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και υπηρεσιών, δίνει έμφαση στην καλύτερη χρήση της σύγχρονης γνώσης και τεχνολογίας» (Quality Improvement for Mental Health WHO, 2003).


Πιο απλά η έννοια της ποιότητας σημαίνει ότι οι υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν με τρόπο που να σέβεται τα δικαιώματα των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, να  ανταποκρίνονται με πληρότητα και σφαιρικά στις πραγματικές ανάγκες των ιδίων, αλλά και στις ανάγκες των οικογενειών τους, με στόχο να κρατηθεί το άτομο στην κοινότητα και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του.


Από την άποψη αυτών που σχεδιάζουν και παρέχουν  τις υπηρεσίες η ποιότητα σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε αποδοτικοί και αποτελεσματικοί  και να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία αναλογικά με τους πόρους (σχέση κόστους-οφέλους: όχι μόνο οικονομικού, αλλά και ανθρώπινου), ενώ βασικό πυλώνα της αξιολόγησης αποτελεί η συλλογή και χρήση έγκυρων και αξιόπιστων πληροφοριών.


Η ορθολογική χρήση των πόρων για το σύστημα ψυχικής υγείας αποτελεί καθήκον των εμπλεκομένων στις αποφάσεις, των εργαζομένων στις υπηρεσίες, αλλά και δικαίωμα των ωφελούμενων για τους οποίους διατίθενται (Υ. Α. Υ5β/Γ.Π./οικ 46769). 


Καταλαβαίνουμε ότι σήμερα σε μια εποχή που οι πόροι και η «στήριξη» του κοινωνικού κράτους συμπιέζονται, είναι ακόμα περισσότερο ανάγκη να εξασφαλίσουμε τις διαδικασίες  και να κωδικοποιήσουμε τα στοιχεία που θα αναδείξουν την ποιότητα της δουλειάς μας, θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε λάθη του παρελθόντος και θα αποτελέσουν μια βάση διαλόγου με την Πολιτεία και με τους χρήστες των υπηρεσιών, ώστε οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας να ενταχθούν σε ένα βιώσιμο πλαίσιο με συνέχεια. Όπως προτείνεται και στην αναθεώρηση του ΨΥΧΑΡΓΩΣ, είναι απαραίτητη η σύσταση μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης με στόχο τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος και την ευαισθησία στις μεταβαλλόμενες αλλαγές.


Αυτό το θέμα της ποιότητας, βέβαια, αφορά πρώτιστα την ουσία της δουλειάς μας και την ευθύνη μας απέναντι στους λήπτες των υπηρεσιών μας και στις οικογένειές τους να τους παρέχουμε αυτό που έχουν ανάγκη. 


Για αυτό στην ομάδα εργασίας χρειαζόμαστε απαραίτητα και εκπρόσωπο τόσο των ληπτών όσο και των οικογενειών τους. 


Η Οργανωτική Επιτροπή
 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ


Διεθνής Εμπειρία και Ελληνική Πραγματικότητα για την Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων για τα Άτομα με Αναπηρία, Κ. Νομίδου

Quality Health Care and Human Rights Conditions in a Psychiatric Clinic of a General Hospital, A. Nomidou

Ανθρώπινα δικαιώματα και ψυχική υγεία: Θεσμοί προστασίας, Ε. Φυτράκης


Τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών: Από την ανοχή στην υποστήριξη, Ε. Φυτράκης


Συνδιαμόρφωση προτάσεων για τη συνηγορία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχιατρικές διαταραχές στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, Σ. Στυλιανίδης και συν

Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία

Καταδικαστικές αποφάσεις Venios και Karamanof κατά Ελλάδας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (γαλλικά)
Καταδικαστική απόφαση Βένιος κατά Ελλάδας (ελληνικά)
Καταδικαστική απόφαση Καραμανώφ κατά Ελλάδας (ελληνικά)

Σχέδιο δράσης της Ελλάδας μετά τις καταδικαστικές αποφάσεις Venios και and Karamanof κατά Ελλάδας

Καταδικαστική απόφαση Campeanu κατά Ρουμανίας